VEDTÆGTER FOR MOLESTIENS  KUNST- OG KULTURFORENING

 

 

 § 1

Foreningens navn er Molestiens Kunst- og Kulturforening.

 

§ 2

Foreningens formål er at skabe interesse for og forståelse af kunst/kultur samt at indkøbe kunstværker til bortlodning blandt medlemmerne.

 

§ 3

Som medlem kan optages enhver, der er ansat på Dansk Metals hovedkontor inklusive ansatte hos lejere, Sydporten P/S og på Metalskolen i Jørlunde. Efterlønsmodtagere og pensionister fra disse Organisationer kan forblive som medlemmer.

 

§ 4

Kontingentet fastsættes på den ordinære årlige generalforsamling og opkræves hver måned over lønningsregnskabet. Regnskabsåret er fra den 1. maj til 30. april.

 

§ 5

Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, afholdes én gang årligt i foråret. Den indkaldes med 3 ugers varsel ved udsendelse af dagsorden/program.

Til ændring af vedtægter skal 3/4 af de fremmødte stemme for ændringsforslag på generalforsamlingen.

Forslag til ændringer af vedtægter skal skriftligt indsendes til bestyrelsen senest 14 dage før en generalforsamlings afholdelse. Forslagene bekendtgøres ved opslag senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Andre forslag skal skriftligt indsendes til bestyrelsen senest 8 dage før en generalforsamlings afholdelse.

Der skal udsendes referat fra generalforsamlingen samt vedtægterne ved eventuelle ændringer senest 1 måned efter generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling, som indvarsles med mindst 7 dage, skal finde sted, når det besluttes af foreningens bestyrelse eller når 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter begæring derom, med angivelse af det eller de spørgsmål, der ønskes behandlet.

 

§ 6

Ved generalforsamlingen foretages der en bortlodning blandt medlemmerne af de i årets løb indkøbte kunstværker.

Bestyrelsen opdeler gevinster i A- og B-puljer (gevinster i A-puljen er over kr. 500,- pr. stk. og gevinster i B-puljen er under kr. 500,- pr. stk.).

Vinderpuljen:
Udtrukne medlemmer, der ikke deltog på generalforsamlingen, tildeles et fortløbende nummer, der tilsammen udgør en vinderpulje. Tiloversblevne gevinster indgår i vinderpuljen. Det medlem, der har fået laveste nummer, vælger gevinst først, herefter nummer to osv. Bestyrelsen meddeler ved personlig kontakt den enkelte, der kan vælge en gevinst.
For at deltage i lodtrækningen, skal man have et års fuldt medlemskab og være ansat pr. 30. april.

Vilkårene for lodtrækningerne er følgende:

A-puljen:
For et års medlemskab nedlægges en lodseddel i en pulje, for to års medlemskab to lodsedler osv., således at chancen for gevinst stiger i forhold til medlemskabets varighed. Ingen kan dog opnå mere end 10 lodsedler i puljen. Disse bibeholdes, indtil man har vundet. Man kan kun vinde én gang i aftenens lodtrækning.

Når et medlem har vundet i A-puljen, er det afskåret fra at deltage i lodtrækningen i A-puljen det følgende år. Det næstfølgende år starter vedkommende igen med én lodseddel.

Gevinsten vælges af medlemmet i den rækkefølge vinderen udtrækkes. Er et medlem ikke til stede, overgår det udtrukne medlem i ”vinderpuljen”. Uafhentede gevinster tilfalder Kunst- og Kulturforeningen, hvis de ikke er afhentet én måned efter generalforsamlingens afholdelse.

B-puljen:
På generalforsamlingen får alle tilstedeværende udleveret et nummer, hvorefter man deltager i lodtrækningen om præmier indkøbt til B-puljen.

 

§ 7

Indkøb foretages af bestyrelsen på udstillinger, hos kunsthandlere eller hvor bestyrelsen finder det formålstjenligt. Såfremt et eller flere af foreningens medlemmer mener at kunne anbefale et bestemt kunstværk, vil et sådant forslag naturligvis blive godt modtaget.

Desuden kan bestyrelsen arrangere udstillinger i huset.

 

§ 8

Foreningens bestyrelse består af 1 formand, 1 kasserer samt 6 bestyrelsesmedlemmer (hvoraf bestyrelsen konstituerer 1 næstformand) og 2 suppleanter, der vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen.

Formanden, 3 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant er på valg - lige år, kassereren, 3 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant er på valg - ulige år.

Endvidere vælges for 2 år ad gangen revisor og revisorsuppleant.

Der vælges for et år ad gangen 3 medlemmer til kontroludvalget, der har ansvaret for at validere lodder til trækningen i A- og B-puljen samt lodder til trækningen i Rejseringen

Genvalg kan finde sted.

 

§ 9

Fratræder man sin stilling, udmeldes man automatisk af foreningen. Hvis man er ansat 30. april, kan man deltage i den førstkommende generalforsamling uden stemmeret. Dette gælder ikke efterlønsmodtagere og pensionister.

 

§ 10

Foreningens opløsning kan kun finde sted ved en urafstemning blandt medlemmerne og kun, når mindst 3/4 heraf stemmer derfor.

Såfremt opløsning vedtages, skal foreningens kassebeholdning anvendes til indkøb af en eller flere kunstgenstande, som skal bortloddes blandt medlemmerne.

Vedtaget på generalforsamling den 29. maj 2018 og træder i kraft fra denne dato.