VEDTÆGTER FOR REJSERINGEN

§1 - Foreningens navn og administration.

Foreningens navn er Rejseringen. Den er en fraktion under Molestiens Kunst- og Kulturforening og administreres af dennes bestyrelse sammen med et på Kunstforeningens generalforsamling valgt kontroludvalg på 3 medlemmer (kontroludvalget vælges hvert år).

§2 - Foreningens formål.

Rejseringens formål er at give medlemmerne støtte til ferierejser.

§3 - Medlemskab.

Stk. 1. Som medlemmer kan kun optages medlemmer af Molestiens Kunst- og Kulturforening.

Stk. 2. Optagelse kan kun ske fra en 30. april.

Stk. 3. Udmeldelse kan kun ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 3 måneders varsel (jf. § 6, stk. 7). Dog skal et medlem, der fratræder sin stilling af andre årsager end alder og invaliditet, udtræde af Rejseringen med udgangen af den måned, hvori ansættelsesforholdet ophører (jf. § 9 i Molestiens Kunst- og Kulturforenings vedtægter).

§4 - Kontingent.

Medlemskontingentet, der fastsættes hvert år på generalforsamling, opkræves samtidig med kontingentet til Molestiens Kunst- og Kulturforening.

Ved ændring af kontingentet kræves 2/3 af de repræsenterede rejseringsmedlemmers stemmer.§

§5 - Regnskab.

Regnskabet, (regnskabsåret er fra den 1. maj til 30. april) revideres som Molestiens Kunst- og Kulturforenings regnskab og forelægges på dennes ordinære generalforsamling.

§6 - Lodtrækning.

Stk. 1. Den disponible kapital udloddes hvert år senest på Molestiens Kunst- og Kulturforenings ordinære generalforsamling med én gevinst på kr. 5.000,00 - to på kr. 4.000,00 - to på kr. 3.000,00 og så mange gevinster på kr. 2.000,00, der herefter er mulighed for. Et eventuel overskydende beløb overføres til næste år.

Stk. 2. Lodtrækningen finder sted under kontrol af det af Molestiens Kunst- og Kulturforenings generalforsamling valgte kontroludvalg.

Stk. 3. I lodtrækningen deltager de personer (gælder også pensionister), der har været medlem i hele det foregående regnskabsår, og som har indbetalt kontingent til Rejseringen herfor.

Stk. 4. Et medlem udgår af lodtrækningen i 2 år efter at have vundet en gevinst på kr. 5.000,00, kr. 4.000,00 eller kr. 3.000,00 og i 1 år efter at have vundet en gevinst på kr. 2.000,00.

stk. 5. For et års medlemskab nedlægges en lodseddel i en pulje, for to års medlemskab to lodsedler osv., således at chancen for gevinst stiger i forhold til medlemskabets varighed. Ingen kan dog opnå mere end 10 lodsedler i puljen. Disse bibeholdes, indtil man har vundet. Man kan kun vinde én gang i aftenens lodtrækning.

Stk. 6. Når retten til deltagelse i lodtrækningen på ny indtræder, deltager den pågældende med 1 lod og yderligere lodder opspares igen efter bestemmelserne i stk. 5.

Stk. 7. Når et medlem, efter at have vundet en gevinst, ikke deltager i den årlige lodtrækning i 1 eller 2 år, kan udmeldelse af foreningen ikke finde sted, før denne karenstid er udløbet, med mindre medlemmet straks ved udmeldelsen betaler det fulde kontingent til Rejseringen for den resterende del af karenstiden, jf. dog § 3, stk. 3. Gevinsten kan ikke overdrages til andre medlemmer.

Stk. 8. Gevinster, der ikke hæves af vinderen, tilfalder Rejseringen. Dersom en vinder afgår ved døden, inden gevinsten er udbetalt, tilfalder gevinsten afdødes bo.

§7.  Ændring af vedtægterne og foreningens opløsning.

Ændring af vedtægterne og opløsning af foreningen sker efter de i Molestiens Kunst- og Kulturforenings vedtægter indeholdte regler herom.

Vedtaget på generalforsamlingen den 29. maj 2018 og træder i kraft fra denne dato.